find us on Facebook
contact snip n stitch
snip n stitch sewing classes • Afrikaans
 • English

Alle mense dra klere.

Om jou eie klere te maak is een van die mees bevredigende aktiwiteite denkbaar.

Dit is ook 'n waardevolle, kern, lewensvaardigheid - 'n Vaardigheid wat 'n groot invloed op 'n persoon se onmiddelike omgewing en lewensgehalte kan hê.

Naaldwerk laat jou dink, beplan, bereken, redeneer, meet en pas. Dit laat jou sien en doen. Dit laat jou geniet, gee jou selftrots, selfvertroue en selfdissipline. Dit bevorder oog-hand ko-ordinasie en oplettendheid.

Van knope aanwerk en some insit tot by die aanbied van werksgeleenthede en loopbane, bly naaldwerk 'n bruikbare en selfs noodsaaklike vaardigheid. 'n Vaardigheid wat mense bemagtig om selfversorgend te wees. Dan is dit nog terapeuties ook!

Snip 'n Stik wil hierdie, amper verlore vaardigheid, terugbring na elke huishouding toe. Ons bied klasse aan vir totale beginners en neem hulle op 'n ontdekkingsreis na 'n nuwe wereld van kleur, tekstuur en vorm.

Klasse sluit in:

 • Die gebruik van naaldwerk benodigdhede en gereedskap

 • Basiese beginsels van naaldwerk

 • Hoe werk 'n naaldwerkmasjien

 • Hoe werk n omkapmasjien

 • Gebruik van n strykyster

 • Verskillende naaldwerkprosesse

 • Patroonlees en gebruik

 • Maak jou eie kleremakers pop

 • Maak jou eie patrone

 • Appliekwerk

 • Laslapwerk

 • Quiltwerk

 • Basiese stoffering

 • Herstel en herwin.

Alle mense dra klere. Kom leer hoe om jou eie te maak en dit te geniet. Alle persone, vanaf 10 jaar oud is welkom. Kontak ons by 082 903 8589


Omtrent ons

Snip n Stik het ontstaan uit n behoefte wat geidentifiseer is en nie langer geïgnoreer kon word nie.

about us - snip and stitchm white river, mpumalanga

Die kuns en vaardigheid om naaldwerk te doen is vroeer jare van moeder na dogter oorgedra en deur die skool stelsels van daardie jare ondersteun en aangevul.Tog bestaan daar nog by baie mense die behoefte om skeppend te wees. Of dit nou is om n nuwe stel gordyne te maak of die quilt wat so lank al bewonder word, konsertklere vir n kleuter of n matriekafskeidrok vir n dogter – die behoefte bestaan.

Die tegnologie het ook op die gebied van naaldwerk groot spronge gemaak. Daar bestaan rekenaar programme waar jy jou mates inlees, die kledingstuk wat jy wil maak kies en n patroon druk wat vir jou pas – wel amper. Sommige naaldwerk-, omkap- en borduurmasjiene het ook "rekenaars" in wat die steektipe en spannings verstelling vergemaklik. Borduurmasjiene kom met hul eie rekenaarprogramme uit en daar bestaan programme vir die beplanning en berekening van quiltwerk. Die blokkies en vorms vir laslap- en appliekwerk kan deesdae met n rekenaar snyer gedoen word.

Die dae van knope met die hand aanwerk is verby. Die dae toe naaldwerk vaardigheid nog aan ons kinders oorgedra is, is ook verby. Die dae toe elke vrou haar eie styl bepaal het is geskiedenis. Jammer tog dat ons klerestyl en binnehuisversiering vandag so eentonig, eenvormig en voorgeskrewe is. Jammer tog dat ons so min tyd en kennis het om aan ons eie skeppingsvermoë en individualiteit uitting te gee.

Snip n Stik wil hierdie kennis en vaardigheids gaping, wat besig is om al groter te word, probeer kleiner maak.

"As hulle kan, kan jy ook" – my Pa se uitdaging aan ons as ons gesê het "ek kan nie". So is dit dan ook nou my uitdaging aan jou.

Contact Us

Contact us now to book classes or to enquire about the classes

Call: +27 82 903 8589
Email: linette@snipnstik.co.za

We are located at the corner of Hennie van Till street and Chief Mgiyeni Khumalo drive at Agriwater

All people wear clothes.

To make your own clothes is one of the most rewarding activities imaginable. It is also a valuable, important, life-skill. A skill that can have a great influence on a person's immediate environment and quality of life.

Sewing makes you think, plan, calculate, reason, measure and adjust. It makes you see and do. It gives you joy, give your self-esteem, self-confidence and self-discipline. It promotes hand-eye co-ordination and attentiveness.

From sewing on buttons, putting in seems, to the offer of jobs and careers, sewing continue to be a useful and even essential skill. A skill that empowers people to be self-sufficient. It's even therapeutic, too!

Snip a Stitch would like to return this, almost lost skill, to each household. We offer classes for total beginners and take them on a journey to a new world of color, texture and shape.

Classes include:

 • The use of sewing supplies and accessories

 • Basics of sewing

 • How does a sewing machine work

 • How does an overlocker work

 • Use of an iron

 • Various sewing processes

 • Read and use patterns

 • Create your own tailors dummy

 • Make your own patterns

 • Appliqué Patchwork

 • Quilting

 • Basic upholstery

 • Repair and recycling.

All people wear clothes. Come learn how to make your own and to enjoy it. All persons from 10 years old are welcome. Contact us at 082 903 8589.


About Us

 

Snip a Stitch arose from a need which have been identified and could no longer be ignored.

about us - snip and stitchm white river, mpumalanga

The art and skill of sewing, in the past, was transferred from mother to daughter and supported and complemented by the school systems of those years.

Yet, there still are a lot of people that experience the need to be creative. Whether it is to make a new set of curtains or the quilt that has, for so long, been admired, concert clothes for a toddler or a matric farewell dress for a daughter - the need exists.

The technology has, also in die field sewing, took huge leaps. There are computer programs where you capture your measurements, chose the style you want and then print a pattern that fits you - well almost. Some sewing machines, embroidery machines and overlockers also have build in "computers" that simplify the setting of tension and stitch type. Embroidering machines come with their own computer programs, and there are programs for the planning and calculation of quilts. The squares and shapes for patchwork and appliqué can now be done with a computerized cutter.

The days of sewing on buttons by hand is long gone. The days when sewing skills have been passed on to our children, are also long gone. The days when every woman determined her own style is history. Pity that our style of clothing and home decorating, today, are so monotonous, uniform and prescribed. Pity that we have so little time and knowledge to realize our own creativity and individuality.

Snip n Stitch want to reduce the knowledge and skills gap, that is growing bigger.

"If they can, you can" - my father's challenge to us when we said "I cannot". So, this now, is my challenge to you.


Contact Us

Contact us now to book classes or to enquire about the classes

Call: +27 82 903 8589
Email: linette@snipnstik.co.za

We are located at the corner of Hennie van Till street and Chief Mgiyeni Khumalo drive at Agriwater